is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat mitsdien deze andere vraag vooraf zal dienen beantwoord te worden, namelijk of verdachte is Europeaan of daarmede gelijkgestelde ;

O. dat verdachte is geboren uit een Ghineesche vrouw;

O. dat natuurlijke kinderen den staat volgen hunner moeder;

O. dat, wanneer de natuurlijke moeder, gelijk in casu, is eene Ghineesche, het kind dien staat volgt en mitsdien is Chinees;

O. dat die staat verandert, wanneer dat kind door een Kuropeaan of daarmede gelijkgestelde overeenkomstig de daarop bestaande wettelijke bepalingen als het zijne wordt erkend, in welk geval het den staat van zijn vader volgt;

O. dat de erkenning van een natuurlijk kind door den vader bij het leven der moeder slechts dan van waarde is, wanneer die moeder in de erkenning heeft toegestemd;

O. dat blijkens vorenbedoeld extract uit het geboorte-register verdachtes moeder in de door Lindert Fisser gedane erkenning niet heeft toegestemd;

O. dat derhalve die erkenning is van nul en geene waarde, mitsdien verdachte is gebleven Chinees;

O. dat Chineezen zijn met Inlanders gelijkgesteld en in strafzaken op hen van toepassing is de voor Inlanders bestaand» wetgeving;

O. dat op dien regel eene uitzondering is gemaakt bij Staatsblad 1855 no. 79, waarbij zekere bepalingen der europeesche wetgeving op Chineezen zijn toepasselijk verklaard;

dat onder die bepalingen niet behooren die betrekkelijk op het onderwerpelijke aan verdachte ten laste gelegde misdrijf;

O. dat de raden van justitie behalve van de misdrijven, gepleegd door Europeanen of daarmede gelijkgestelden, in eersten aanleg ook kennis nemen van door vreemde oosterlingen, Chineezen, begane misdrijven, voor zoover de daarop betrekkelijke wettelijke bepalingen op hen toepasselijk zijn verklaard;

O. dat gelijk hiervoren is aangetoond de wettelijke bepalingen op het onderwerpelijk misdrijf betrekkelijk niet toepasselijk zijn verklaard op Chineezen;

O. dat bet onderwerpelijk ten laste gelegde misdrijf evenmin