is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pacht en borgtocht daarvoor, onverschillig of voor de op de beweerde onrechtmatigheid gegronde vordering de vorm van schadevergoeding of eene andere is gekozen.

Met het woord „pachten" in gemelde wetsbepalingen voorkomende, wordt bedoeld de heffing van belastingen, door tusschenkomst van pachters geheven, waaronder ook moeten worden verstaan heffingen tn den zin van opiumpachten.

Tan Kie Nam (alias Lam), tc Tandjong Pinang, residentie Riouw, appellant, procureur cn advocaat Mr. W. van Rossem Bz.,

tegen

De Begeering van Nod.-Indic, als vertegenwoordigende den Lande, gcintimccrdo, procureur cn advocaat Mr. W. Tliorbccke.

De adv.-gen. van Maatien heeft in deze zaak de volgende conclusie genomen :

Edel Hoog Achtbare Heeren! De app. heeft voor het HoogGerechtshof van Ned. Indië, tegen de Regeering aldaar, eene actie aanhangig gemaakt tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, hierin bestainde, dat gelden en goederen bij hem in executoriaal beslag waren genomen krachtens eene notarieels grosse, waarbij hij geen partij was geweest, zijnde dat beslag niet vervolgd, maar vrijwillig opgeheven zonder restitutie van geld en goed.

Bij arrest van den 5 Februari 1891 verklaarde voornoemd Hof zich ambtshalve onbevoegd om van deze vordering kennis te nemen en tegen die beslissing is het onderwerpelijk hooger beroep gericht.

De onbevoegdverklaring berust hierop, dat in afwijking van het beginsel dat de raden van justitie zijn de gewone rechters voor Europeanen (art. 124 R. O.), wel bij art. 159 R. O. jo. art. 98 Regeeringsreglement is verstaan, dat alle rechtsvorderingen tegen den Lande behooren tot de competentie van het Hof, doch dat daarvan zijn uitgezonderd die welke de belastingen en pachten betreffen, wat ten deze het geval is.

Volgens het Hof wortelt de actie in eene beweerde onwettige tenuitvoerlegging van de gezegde notarieele akte, waarbij zekere