is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op de aangehaalde wetsbepalingen en op art. 240/ van het Reglement op de uitoefening der polititie enz.;

Beschikkende:

Vernietigt de beschikking van den President van den landraad te Kendal ddo. 12 November 1892, voor zoover daarbij is verklaard, dat de sub Ia vermelde feiten niet strafbaar zijn en verstaan, dat de door Pak Soemini en Pak Sarpan gepleegde feiten noch misdrijf noch overtreding daarstellen ;

Beveelt de terechtstelling van de in hoofde genoemde verdachten Tirto, Pa Soemini en Pa Sarpan voor den landraad te Kendal, ter zake I den lsten Tirto, dat hij in den loop der maanden Februari en Maart 189 2 zich heeft opgehouden in en nabij de dessas Tampingan en Mageloeng, beide in het district Kaliwoengoe afJeeling Kendal, residentie Semarang en zich tegenover eenige ingezetenen dier dessa's heeft uitgegeven voor Raden Mangoen Notokoesoemo, zoon van Pangeran Notopakoenegoro van Solo en later voor Raden Mas Pandjie Tjokrodiningrat, daarbij zich door zijne kleeding en het zich door 2de en 3de verdachten Pak Soemini en Pak Sarpan doen geven van eerbewijzen, die in den regel slechts aan inlandsehe grooten worden gegeven, voordoende als eenen inlander van hooge geboorte, terwijl 1ste verdachte wist, dat hem de titels van Raden en Raden Mas Pandjie niet toekwamen en hem die niet wettig waren toegekend;

II den 2de en 3de verdachten Pak Soemini en Pa Sarpan, dat zij wetende, dat den 1ste verdachte Tirto de titels van Raden en Raden Mas Pandjie niet toekwamen en hem die niet wettig waren toegekend, hem op de sub I genoemde tijden en plaatsen aan eenige ingezetenen hebben voorgesteld als te zijn eerst Raden Mangoen Notokoesoemo, zoon van Pangeran Notopakoenegoro van Solo en later Raden Mas Pandjie Tjokrodiningrat en hem de eerbewijzen gegeven hebben, die in den regel slechts aan inlandse!.e grooten gegeven worden en zoodoende den verdachte Tirto desbewust geholpen hebben in de feiten, waardoor de door dezen gepleegde daden gemakkelijk gemaakt zijn.