is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wonende te Singapore, weduwe van wijlen den Chinees Oei Pok Lien, c. van den Chinees Oei Tian Goan, handelaar, wonende te Singapore, zoon van den sub b. genoemden Oei Bok Lien en d. van den Chinees Oei Bok ]en-, handelaar, wonende te Singapore, appellant, comp. bij den adv. en proc. Mr. Th. A. Buijs, contra

Den Chinees Tan Boen Tjan, handelaar, wonende te Eiouw, geïntimeerde, comp. bij den adv, en proc.

Mr. A. B. du Moecli.

HET HOOG-GERECH'I SHOF VAN NEDERLANDSCH 1ND1E, (Eeuste Kamer).

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der feiten :

Overnemende de uiteenzetting daarvan vervat in liet vonnis van den raad van justitie te Batavia dd. £4 Maart 1891 tusschen partijen gewezen, waarbij de gedaagde niet ontvankelijk is verklaard met zijnen eiscli exceptioneel, voor zoover die de strekking heeft, dat de Baad zic.li onbevoegd zal verklaren van het door eischer aan den Raad gedaan verzoek tot uitreiking van tweede grossen kennis te nemen en overigens de voorgestelde exceptie van onbevoegdheid is verworpen, met verwijzing van den gedaagde in de kosten van het geding, voor zoover die door de exceptie veroorzaakt zijn;

En wijders:

O. dat de verliezende partij zich met dit vonnis bezwaaid voelende, daarvan binnen den wettelijken termijn is gekomen in hooger beroep en bij conclusie van eisch in appel, na vooraf de niet ontvankelijkverklaring van hare tegen 's Raads beschikking van 26 Juni 1891 opgeworpen exceptie te hebben bestreden, tegen dat vonnis beeft aangevoerd :

dat de Raad beweert, dat in Hoofdstuk I van liet Reglement op het rechtswezen in het gewest Riouw uitsluitend worden be-