is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van liet beslag daaronder begrepen, en liet meerder geeischte ontzegd :

En wijders :

O. dat de gedaagde zicli met die uitspraak bezwaard achtende, daarvan binnen den bij de wet gestelden termijn is gekomen in hooger beroep, voor zoover daarbij aan den geintimeerde zijn in eersten aanleg gedanen eisch en genomene conclusiën zijn toegewezen, en voorts, na zijne grieven tegen dat vonnis te hebben ontwikkeld, voor eisch in appel beeft geconcludeerd: dat het den Hove behage te ontvangen het appel, te vernietigen liet vonnis van den raad van justititie te Semarang waarvan appel, en doende, wat de eerste rechter had behooreri te doen, met toewijzing aan den thans appellant, destijds gedaagde, van zijne in eersten aanleg genomene conclusiën, alsnog den thans geintimeerde, destijds eischer, met zijne in eersten aanleg gedanen eisch en genomene conclusiën te verklaren niet ontvankelijk, immers en in elk geval hem die te ontzeggen, met veroordeeling van den geintimeerde in de kosten van het hooger beroep;

O. dat geintimeerde, na bet aangevallen vonnis breedvoerig te hebben verdedigd, voor antwoord in appel heeft geconcludeerd tot te niet doening van het appel, bekrachtiging van het vonnis, waarvan appel, en veroordeeling van den appellant in de kosten van het appel;

O. dat appellant hierop den geintimeerde heeft doen sommeren tot erkenning dan wel ontkenning van een viertal feiten en daarna, aangezien slechts twee dier feiten werden erkend, bij conclusie van eisch incidenteel in appel heeft verzocht de ontkende feiten benevens nog twee andere door getuigen te mogen bewijzen ;

O. dat geintimeerde zich hiertegen heeft verzet op grond dat de te bewijzen aangeboden daadzaken niet zijn ter zake dienende en afdoende;

O. dat partijen de zaak nader mondeling hebben toegelicht, waarna de nederlegging der stukken ter tafel is gelast en de uitspraak bepaald op heden;

Met betrekking tot het recht: