is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Donderdag den lsten Juni aanstaande des voormiddags ten 9 ure en wijders binnen den tij l van zes weken na de beteekening van dit arrest hun schriftelijk rapport zullen uitbrengen ter griffie van het college;

Reserveert de uitspraak omtrent de kosten tot de einduitspraak.

Zitting van 4 Mei 1S93.

Voorzitter en Raadsheeren : als voren.

Dagvaarding. — Aanduiding van den gedaagde. —Onrechtmatige daad tegen meerdere personen.

Ongeoorloofde cumulatie van acties.

Zoo ter zakt van een door hem gepleegde, als onrechtmatig gequalificeerde, daad is gedagvaard „de Gouverneur van Celehes en Onderhoorigheden", dan is niet in rechten aangesproken die hoofdambtenaar als zoodanig of ralione ojficii, maar die bepaalde gouverneur, die die daad zou hebben gepleegd en tijdens het uitbrengen van het exploit de functitn van gouverneur uitoefende.

Waar tegen meerdere personen gelijktijdig een onrechtmatige daad is gepleegd, beslaat alleen een rechtsband Iusschen hem. y door wien die daad is verricht en elk dergenen tegen wien hij is opgetreden, en niet Iusschen hem en hen allen gezamentlijk.

Derhalve gezamentlijk een actie ter zake instellende zijn inderdaad meerdere vorderingen gelijktijdig ingesteld en de eischers daarmede niet ontvankelijk, omdat zoodanige cumulatie bij de wet niet geoorloofd is.

De Gouverneur van Celebes en Onderbaorigheden, wonendé te Macassar, zijnde de beer Daniël Franpois van Braam Morris, appellant, comp. bij den adv. en proc, Mr. 1. Hennij, contra

de inlanders Manangongan daeng Pasawie, J. Dondang daeng Ngoentoeng, I. Hamma daeng Manapie en Maradaeng daeng Mamasoe, wonende de eerste te Lebakkang, de tweede te Kalibara in het regentschap Lebakkang, de derde

LX. 22