is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

September 1889 gehomologeerd door deu lsten geïntimeerde aangeboden en door zijne crediteuren aangenomen accoord, benoemd liquidateur, geintimeerde,

3o. Jan Brandts, directeur der naamlooze vennootschap Deli-Handelmaatsckappij,

do. J. P. B. Hermans, candidaat-notaris, beiden wonende te Medan, residentie Oostkust van Sumatra, in hunne hoedanigheid als liquidateur vorenbedoeld, geïntimeerden,

5o. de gezamenlijke crediteuren van den geintimeerdo sub lo. voor zooverre zij rechthebbenden zijn op den door dezen bij vorenbedoeld accoord afgestanen boedel geïntimeerden, in dit geding krachtens art. 3 van vaakgemeld accoord vertegenwoordigd wordende door de 2o., 3o. en 4o. geintimeerdcn qualitate qua voornoemd, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, comp. eerst bij den adv. en proc. Mr. P. Maclaine Pont en daarna bij den adv. en proc. Mr. D. Fock.

B. de Weeskamer te Batavia in hare hoedanigheid van curatrice in het faillissement van de firma J. C. Eiegler & Co. geintimeerde, comp. eerst bij den adv. en proc. Mr. B. Teilegen en daarna bij den adv. en proc. Mr. A. H. du Mosch.

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEÜERLANDSCH-lND1E,

Gehoord partijen ;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der daadzaken :

Overnemende het exposé daarvan vervat in het tusschen den tweeden en derden geintimeerde sub A, als eischers, en de Weeskamer te Batavia, als gedaagde, gewezen vonnis van den raad van justitie te Batavia van 21 Augustus 1891, waarbij, na passeering van de subsidiaire conclusie der eischers tot getuigenbewijs, de gedaagde is veroordeeld:

lo. om aan de eischers, in hoedanigheid van bij het bij vonnis van den raad van justitie te Batavia ddo. 6 September