is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschriften op de overschrijving van vaste goederen enz. geene uitwerking zouden hebben ;

dat door geen handelingen of overeenkomsten aan de wetten, die op de openbare orde betrekking hebben, hare kracht kan worden ontnomen;

dat derhalve de in strijd met de wet plaats gehad hebbende overschrijving des perceeis op naam van een niet bestaanden eigenaar behoort te worden verklaard nietig en gevolgelijk ook de acte, waarbij bedoelde overschrijving is geconstateerd ;

O. dat uit vorenstaande overwegingen volgt, dat de eisch, ook voor zoover zij strekt tot nietigverklaring, moet worden toegewezen ;

Gelet nog op art. 23 Algemeene Bepalingen van Wetgeving en op art. 58 Burgerlijke Rechtsvordering;

Rechtdoende:

Wijst den eisch toe;

Verklaart nietig en van onwaarde de overschrijving van een erf bebouwd inet een steenen huis met pannen gedekt, gelegen bewesten en buiten de stad Semarang, aan de oostzijde van den algeraeenen weg van de maleische kamp aldaar wijk letter Q perceel .no. 54 bij de verponding geregistreerd sub no. 2182, staande ten name van wijlen den arabier Sech Oemar bin Abdullah Baaijzeer, blijkens acte van transport dd. 2 Mei le82 voor den Rechter-Commissaris uit den raad van justitie te Semarang verleden onder no. 226, ten name van de „Sech Oemar stichting" strekkende tot godsdienstige doeleinden „sedekah" ten behoeve van wijlen voornoemden Sech Oemar bin Abdullah Baaijzeer, en als gevolg van dien verklaart nietig de acte den 31 December 1ÓS4 onder no. 583 voor Meester Julius Cornelis Theodorus Heijligers Commissaris uit den raad van justitie te Semaiang geassisteerd door Meester Diik Johan Lodewijk Schuinm substituut-griffier bij dien Raad verleden, met last op den griffier bij den raad van justitie te Semarang om van deze nietigverklaring op vertoon der grosse van dit vonnis aanteekening te houden op de minute van de nietig verklaarde acte en de laatste eigsndomsacte, nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan;