is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den kali als loon en zuivering van goederen er wordt afgehouden, zoo dit zelfs al niet door diens rapaciteit tot eene ware afpersing wordt opgevoerd. Zoo herinner ik mij dat, toen ik een 20 jaren geleden te Mangkasar gevestigd was, daar hevige klachten werden gehoord over de sommen, welke de kali op die wijze uit den boedel van eenen overleden, ook naar den Europeeschen maatstaf gegoeden 'Boegineeschen handelaar had genomen, welke tienduizenden guldens bedroegen.

Een vierde van elke ualate nschap, vernamen wij toen, viel steeds den priesters ten deel. Eene opgave van den kali te Mangkasar van 1849 door Mr. N. medegedeeld nopens het hem toekomende geeft, als iemand zonder echte kinderen sterft, op 2/3 der na. latenschap en anders 12y 3 a 20 percent!

Wel heeft het Europeesch bestuur hiervoor nu en dan meer matige tarieven vastgesteld, maar het schijnt wel, dat de kali's zich daaraan niet hebben gehouden; in art. 39 van het bovenvermeld concept-reglement wordt uitdrukkelijk gezegd, dat zij het niet doen. In het algemeen is het trouwens eene eigenschap der tarieven van loonen en kosten in Ned.-Indie om aanmerkelijk te worden overschreden.

Geene nieuwe instellingen nu vallen minder in den smaak dan die, welke aan de quaestie der dubbeltjes raken. Zelfs het godsdienstig karakter van zulk eene instelling maakt dit niet goed; virtus post nummos is een vrij algemeen gehuldigd beginsel, vooral bij handelaren, gelijk de gezeten inlanders te Mangkasar meest zijn.

Ook eene meer eerbiedwaardige reden kan bovendien eene zoo groote verandering in de verdeeling der nalatenschappen bij die bevolking met veel tegenzin hebben doen ontvangen, de sterke aantasting namelijk van het bij haar, zooals wij reeds zagen, al zeer ontwikkeld rechtsgevoel daaraan verbonden. Ik herinner mij een Amsterdamsch notaris, een man dus door studie en praktijk met de burgerlijke wet bekend maar Amsterdammer van geboorte en steeds in de Amsterdamsche omgeving geleefd hebbende, te hebben hooren verklaren, dat hij als immoreel zou weigeren een testament van eene ongehuwde en kinderlooze vrouw