is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehoord den substituut-officier van justitie in zijn ter terechtzitting genomen requisitoir, daartoe strekkende, dat de raad van justitie te Makassar den beklaagde M. Sarkies vd. zal schuldig verklaren aan: overtreding van art. 2 jcto. 8 en 9 van Staatsblad 1871 no, 166 door zonder kleinhandelaar in petroleum te zijn in zijne woning, zijnde eene niet daarvoor aangewezen en ingerichte bewaarplaats in voorraad te hebben acht kisten petroleum ieder inhoudende 36 of te zamen 288 liter of nederlandsche kan, en hem te dier zake zal veroordeelen tot eene geldboete van ten hoogste f 100, met bepaling van den tijd gedurende welken hij bij wanbetaling dier boete in gijzeling zal kunnen worden gehouden en met verbeurdverklaring van de als stukken van overtuiging gediend hebbende vijf kisten petroleum en met veroordeeling wijders van hem in de kosten van het proces;

Gezien de stukken ;

O. dat den beklaagde bij het requisitoir van dagvaarding wordt ten laste gelegd, dat hij, geen kleinhandelaar zijnde in petroleum op Zaterdag, den 24sten December 1892 in zijne woning ter hoofdplaats Makassar, mitsdien in eene andere dan daarvoor aangewezen en ingerichte bewaarplaats in voorraad heeft gehad acht kisten petroleum ieder inhoudende 36 of te zamen 288 liter of nederlandsche kan ;

ü. dat beklaagde bij zijne ter terechtzitting afgelegde volledige bekentenis, heeft verklaard, dat hij van beroep is slachter, vleesch- en melkverkooper en kleinhandelaar in hout, aardappelen en huiden, terwijl hij tevens leverancier van levensmiddelen en petroleum ten behoeve der gevangenis te Makassar is, maar geen bepaalden handel in petroleum drijft, hoewel hij eens ook aan een particulier, den heer Seth Paul alhier een kist petroleum heeft verkocht, maar overigens aan niemand anders;

dat hij zich bij contract aan het Gouvernement heeft verbonden om maandelijks ten behoeve der verlichting in de gevangenis alhier 120 liter of nederlandsche kan petroleum te leveren;

dat hij met 't oog op dat contract bij de alhier gevestigde kongsie Nio Ing Lie, eens in de twee maanden eene hoeveelheid