is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonderlijk en onafhankelijk van de rechten en verplichtingen uit erfgenaamschap voortspruitende zijn geregeld ;

0. dat dit deel der vordering den eischer mitsdien behoort te worden toegewezen;

dat eischer echter voor zoover hij tevens eisclit: afgifte aan hem van zoodanige som als bij het sluiten der rekening zal blijken aan den eischer toe te komen met de wettelijke renten tegen 6 % 'sjaars sedert den dag der dagvaarding tot de volle voldoening toe, met dat deel zijner vordering niet ontvankelijk is, vermits door de rekening en verantwoording wel een saldo van rekening kan worden bepaald (art. 772 Rv.) maar niet welk saldo aan eischers pupil als erfgenaam toekomt, omdat bij boedelscheiding behoort bepaald te worden de hoegrootheid van het aan ieder der erfgenamen toekomend aandeel in de nalatenschap (art. 1066 vlg. B. W.); waarbij nog komt, dat gedaagde enkel is gedagvaard in hare qualiteit van executrice-testamentair en niet ook in die van medeërfgename, terwijl de vaststelling der aandeelen in de nalatenschap slechts tusschen de erfgenamen kan worden gedaan;

Gelet op de aangehaalde artikelen en op de artt. 54, 58, 611 en 764 vlg. van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering jcto. art. 232 van het Celebes-Reglement (Staatsblad 1882 no. 22);

Rechtdoende:

Eerst en vooraf: stelt buiten geding de door gedaagde op den 30en November 1892 gediende conclusie van antwoord;

Verklaart eischer in hoofdzaak ontvankelijk met zijne vordering;

Wijst hem die in hoofdzaak toe;

Gelast mitsdien de gedaagde om binnen vier maanden na beteekening van dit vonnis aan den eischer rekening en verantwoording af te leggen van haar in qualiteit van executricetestamentair gevoerd beheer over de nalatenschap van wijlen den heer Arnold Louis Harrasen;

Benoemt tot Rechter-Commissaris, te wiens overstaan die rekening en verantwoording zil plaats hebben, het raadslid Mr. R. H. Kleijn;

LXl'. 3