is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangezien er geene belanghebbenden in Nederlandsch Indië aanwezig zijn, welke de inschrijving van deze in de registers van den Burgerlijken stand ontbrekende acte zouden kunnen verzoeken ;

Gelet op Staatsblad 1854 no. 40 en de artt. 13 en 16 van het Burgerlijk Wetboek;

Requireert ambtshalve:

dat de raad van justitie de opname van bovengenoemde acte houdende aangifte van het overlijden van Max Anton Junghans vd. in de registers van den Burgerlijken stand te Makassar zal gelasten.

üe Officier van Justitie vd. (wg.) H. C. YAN MEBBTEN:

DE RAAD VAN JUSTITIE TE MAKASSAR,

Gelezen bovenstaand requisitoir ;

Gezien de daarbij overgelegde bijlagen, te weten :

a. eene behoorlijk gelegaliseerde acte getiteld :

„Anzeige eines sterbfalls" door het Grosherzogliches ambtsgericht te Bad Naulieira (Hessen) opgemaakt, geteekend „Worner ,J en gedagteekend 25 Juni 1892 houdende vermelding der gedane aangifte van het overlijden aldaar op den gemeldeti dag van Max Anton Junghans, oud 35 jaar, geboren te Hamourg sedert 15 jaren wonende te Makassar, in leven van beroep lid der firma J. Mohrmann & Co. aldaar;

b. eene eveneens behoorlijk gelegaliseerde acte getiteld „sterbe-urkunde" en blijkens zijn inhoud zijnde een extract uit het regis-ter tot inschrijving der acten van overlijden opgemaakt door den ambtenaar van den burgerlijken stand te Nauheim, geteekend „Worner" vermeldende het overlijden op voormelden datum van Max Anton Junghans voornoemd;

c. een afsehriftmissive van den ambtenaar van den burgerlijken stand te Makassar dd 31 December 1892 110. 22 houdende verklaring, dat deze weigert zekere acte in het register van den Burgerlijken stand te Makassar in te schrijven (welke acte blijkens vermelding in liet, in hoofde dezes gemelde reguisitoir klaarblijkelijk is de sub a of b hierbovenbedoelde);