is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat het openbaar ministerie bij dezen Raad blijkens zijn requisitoir en met een beroep op Staatsblad 1854 no. 40 en van artt. 13 tot 16 van het Burgerlijk Wetboek stelt, dat de acte van overlijden van den heer M. A. Junghans aan de registers van den Burgerlijken stand te Makassar ontbreekt, zoodat grond tot aanvulling dier registers bestaat;

dat ten einde de al of niet juistheid van dit positum na te gaan, onderzocht behoort te worden of krachtens eenige wettelijke bepaling het overlijden van den gemelde» M. A. Junghans te Bad Nauheim in Duitschland in de Makassaarsche registers van den Burgerlijken stand behoort te worden ingeschreven, welk onderzoek noodzakelijk leiden moet tot een ontkennende beslissing;

dat toch volgens liet algemeen beginsel, dat ten grondslag ligt van het bepaalde iu art. 1 van het reglement op liet houden der registers van den Burgerlijken stand (Staatsblad 1849 no. 25) iedere ambtenaar van den Burgerlijken stand slechts bevoegd is tot het inschrijven der geboorten, huwelijken, sterfgevallen etc. welke plaats hadden binnen zijn ressort, zoodat in het algemeen ook alleen bij niet inschrijving van zulk eene gebeurtenis in de registers er sprake kan zijn van het ontbreken eener acte;

dat nu wel bij enkele artikelen, vooral artt. 76 tot 84 van gemeld reglement de bevoegdheid der bedoelde ambtenaren ten aanzien der inschrijving van overlijdensacten is uitgebreid, doch (daargelaten de vraag of indien zich een geval voordoet in die artikelen voorzien, er immer van het „ontbreken" eener acte kan sprake zijn) het onderwerpelijk geval in die artikelen niet wordt voorzien;

dat met name art. 82 wel den weg aanwijst voor de inschrijving der doodacte van een ingezetene van Nederlandsch-Indië, wanneer hij stierf in Nederland, doch niet voorziet in het geval dat het overlijden in den vreemde buiten N> derland plaats greep;

dat mitsdien er geen grond is het onderwerpelijk verzoek in te willigen;

Gelet op de aangehaalde artikelen;

Beschikkende:

Weigert het ten requisitoire gedaan verzoek.