is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sjaars over ƒ 8000 gerekend van ultimo Maart tot ultimo December 1888, ƒ 2000 en f 225 zijnde laatstgemelde som 7V3 % 'sjaars van f 6000 van af ultimo December 1883 tot ultimo Juni 1389, ter zake in het vonnis omschreven door haar bereids betaald, met de renten dier sommen ad 6 % 's jaars van den dag der dagvaarding tot dien der volle voldoening;

2o. nietig en van onwaarde verklaard is het bij acte van notaris J. D. de Riemer te Batavia ddo. 2t December 1888 110. 64 door eischeres aan gedaagde verleend acquit en décharge en de daarbij gedane erkenningen, goedkeuring en belofte voor zoover die betreffen de in het vonnis bedoelde som van/8000, met veroordeeling van den gedaagde om aan de eischeres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de som van f 8000, ter zake in het vonnis omschreven verschuldigd, met de renten van dien ad 6 % 'sjaars van af 10 December 1888 tot den dag der volle voldoening;

alles met uitvoerbaarverklaring van het vonnis bij voorraad, veroordeeling van den gedaagde in de kosten van het geding, daaronder begrepen die bij 's raads interlocutoire vonnissen ddo. 9 Mei 1890 en 28 Augustus 1891 gereserveerd, en niet ontvankelijk verklaring van de eischeres met het overige gedeelte harer vordering ;

O. dat de gedaagde zich met bovenomschreven vonnis bezwaard achtende, voor zoover daarbij aan eischeres hare vordering ten deele toegewezen en geen uitspraak gedaan is op den door hem ter rolle van den raad van 23 October 1891 gedienden eisch incidenteel subsidiair, daarvan in zoover ook is gekomen in hooger beroep, en als zijne grieven in substantie heeft aangevoerd :

dat de eerste der door eischeres tegen hem ingestel le vorderingen strekt tot zijne veroordeeling om eene door haar aangegane en bij hypotheek verzekerde schuld voor haar te betalen;

dat die vordering ten deele toegewezen en zijne verplichting tot betaling afgeleid is uit een proces verbaal van vendutie ddo. 31 Maart 1888 (blijkens hetwelk hij kooper geworden is van' een aantal daarin omschreven perceelen) en waarin onder meer voorkomt: