is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat verzet door hem ingestelde vordering, immers en in allen gevalle hem die te ontzeggen, en hem te veroordeelen in de kosten van het geding;

O. dat daarop, nadat bij voormeld vonnis van dezen raad aan den eischer zijn incidenteele eisch lot voeging van het door hem bij dagvaarding dat 13 Juni 1892 tegen gedaagde aanhangig gemaakt geding bij die, welke door de daarbij opgenoemde 213 eischers bij verschillende exploiten van dagvaarding alle tegen denzelfden gedaagde zijn aangevangen, was ontzegd, door partijen recht op de stukken gevraagd en de uitspraak bepaald is; Ten aanzien van het recht:

O. dat de eischer en opposant, handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van andiko (adathoofd), heeft gesteld, belanghebbende te zijn in den zin der wet, d. i. bevoegd om zich tegen de bij vonnis van den raad van justitie te Padang dd. 30 October 1890 verleende eigendomsuitwijzing te verzetten, op grond van het volgende;

„dat op last van den toenmaligen resident der Pad. Bov. Cornets de Groot door de bevolking van Kotta Ano een aantal koffieboomen is geplant, terwijl aan elk geslacht (familie) de beplanting en verdere bewerking van een zeker gedeelte van den grond als taak is aangewezen;

dat nu elk geslacht (familie) eigenaar is van een zeker aantal op het aan die familie aangewezen stuk grond geplante boomen en op (lees: van) de opbrengst daarvan, doende het ter zake niet af, dat de koffie aan het gouvernement moet worden geleverd en eischer en zijn geslacht op den grond zeiven slechts een gebruiksrecht uitoefenen ;

dat nu het stuk grond, dat bij eischer en zijn geslacht in gebruik is, en waarop de hem toebehoorende koffieboomen staan, in het door gedaagde gewenscht stuk 'wcesten grond begrepen is, terwijl andere familien koffieboomen op andere gedeelten daarvan in eigendom bezitten;"

dat naar aanleiding hiervan in de eerste plaats moet onderzocht worden, of eischer en opposant inderdaad belanghebbende in den zin der wet is, dat is, wat door de wet in de arlt. 808