is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o. „dat liet incasseeren (van de stortingen in de spaarbank) „door de Nederlandscli-Indisclie Escompto Maatschappij het „uitvloeisel is van eene jaren lang voortgezette knoeierij tusschen „haar en de spaarbank";

— en op bladzijde 2 kolom 1 van datzelfde artikel:

3o. „dat de Escompto Maatschappij maar al te waarschijnlijk „de tot besparing bestemde penningen (der spaarbank) heeft „ontvangen, om ze te werpen in den maalstroom der alea."

Batavia , 12 September 1S93.

Be Procureur-Generaal voornd., (w. g.) W. DE GELDER.

IIET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH INDIE,

Gelezen het vonnis van den raad van justitie te Batavia van 22 Augustus 1893, waarbij de rechtsingang is geweigerd door den officier van justitie bij dien raad gerequ : reerd tegen Mr. J. A. H. oud enz., en is verklaard, dat er geen grond bestaat om tegen dien verdachte voort te procedeeren;

Gelet op de aanteekening van verzet door dien officier van justitie tegen dat vonnis op 23 Augustus 1893 gedaan;

Gelezen het verslag en requisitoir van den Procureur-Generaal bij dit Hof, gedagteekend 12 September 1893, daartoe strekkende, dat het Hoog-Gerechtshof zal vernietigen het vonnis van den raad van justitie te Batavia, waartegen verzet, en alsnog rechtsingang met bevel van dagvaarding in persoon zal verleenen tegen den in hoofde dezer genoemden verdachte ter zake, dat hij de schrijver is enz.;

Gezien de stukken;

O. dat ingevolge art. 21 van liet Reglement op de drukwerken (Staatsblad 1856 no. 74) hij die zich door middel van eenig te koop of tentoongesteld, verkocht of verspreid drukwerk aan misdrijf of overtreding schuldig maakt met dezelfde straf wordt gestraft, die bij het in Nederlandsch-Indië geldende strafrecht tegen zoodanig misdrijf of overtreding is bedreigd, doch de omstandigheid, dat het misdrijf of de overtreding door middel der drukpers is gepleegd, door deu rechter als verzwarende