is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonnis, waarbij de beklaagde is schuldig verklaard aan poging tot moedwilligen doodslag en deswege veroordeeld tot de straf van dwangarbeid in den ketting voor den tijd van zes jaren en in de kosten van het rechtsgeding met last tot teruggave enz.;

Gezien de schriftelijke conclusie namens den Procureur-Generaal, door den Advocaat-Generaal Mr. Ch. II. Nieuwenhuijs genomen, en gedagteekend 14 Augustus 1893 daartoe strekkende, dat het IIoog-Gerechtshof met vernietiging van het vonnis zal bevelen dat de zaak op nieuw door de Rechtbank van Omgang zal worden behandeld Ie beginnen met de oudste akte, waarin de nietigheid is begaan zijnde het onderzoek ter terechtzitting; (1)

Gehoord het rapport van den Vice-President Mr. M. C. Piepers;

O. dat de beklaagde op de wijze door de wet voorgeschreven en binnen den termijn bij deze gesteld, verklaard heeft van dit vonnis revisie te verlangen;

O. wat de namens den Procureur-Generaal door den Advocaat-Generaal opgeworpene exeeptie betreft:

dat bij de voorlaatste alinea van art. 62 van het Reglement op de Rechterlijke Organisatie is bepaald, dat in geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van eenen officier bij eene inlandsche rechtbank zijne functien worden waargenomen door den onmiddellijk in rang volgenden inlandschen officier en bij de laatste daaraan is toegevoegd, dat bij belet of ontstentenis van dezen de functien van het openbaar ministerie tijdelijk door den president aan een lid vim het college worden opgedragen;

dat bij dit laatste voorschrift dus het tijdelijk voorzien in de waarneming van het openbaar ministerie bij de inlandsche rechtbanken, waar dit noodig blijkt te zijn, is opgedragen aan den president van het college en daarbij nu slechts de rede kan wezen van eene voorziening in het geheel der functien van het openbaar ministerie, alles omvattende hetgeen tot de uitoefening van het ambt, waarin op die wijze tijdelijk voorzien wordt, behoort;

dat wel is waar meermalen, zooals onder anderen in het gou(1) Deze conclusie volgt hierachter.