is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij Besluit van denzelfden datum no. 36 werd aan den substituut Griffier bij den Raad van Justitie te Makasser Mr. W. de Veer tijdelijk de waarneming der functies van Advocaat en Procureur bij dien Raad opgedragen.

Bij Besluit van den 22sten October 1893 no. 14 werd Mr. C. A. Bergsma, rechterlijk ambtenaar tijdelijk ter beschikking van den President van het IIoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, benoemd tot Griffier van de Landraden te Amboina, Saparoea en Wahaai, tevens Au liteur Militair bij den krijgsraad te Amboiua.

Bij Besluit van den 27sten October 1893 no. 15 werd Mr. A. J. A. Kollmann, Voorzitter van de Landraden te Tegal en Pemalang, benoemd tot Voorzitter der Landraden te Bandoeng, Tjitjalengka en Soemedang, en Mr. A. L. E. Gastmaun, ambtenaar op non-activiteit, laatstelijk Lid van den Raad van Justitie te Batavia tot Voorzitter van de Landraden te Tegal en Pamalang.