is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik bespreek hier alleen de interpretatie van art. 78 R. R., niet de feitelijke kwestie of en in hoever den priesters op Java volgens de godsdienstige wetten en oude herkomsten burgerlijke geschilLen ter beslissing staan en de juridische:

lo. of door vroegere wetsbepalingen de adat- bevoegdheid der priesters in 1847 wellicht reeds afgeschaft dan wel herleid was binnen zekere grenzen binnen welke zij dan na 1847 ook slechts kon blijven bestaan;

2o. of ook de in art. 2 R. O. speciaal genoemde geschillen (over eigendom en over schuldvorderingen), dan wel alleen de daar in 't algemeen aangeduide („over burgerlijke rechten") onderhevig zijn aan de in art. 3 gemaakte uitzondering.

Men zou kunnen zeggen, dat de speciale opnoeming alleen zin kan hebben, wanneer deze geschillen althans niet tot de naderhand uitgezonderde behooren. Maar ik wil dit voor mij nieuw gebied niet betreden en bij art. 78 R. R. blijven.

"Wanneer zulk een uitspraak niet te „beslist" is tegenover • rechters van zooveel Rangeren duur van ondervinding, wil ik gaarne toegeven dat ook het Hoog-Gerechtshof — naar mijn bescheiden meening — in zijn arresten rakende deze kwestie zich moet beroepen op de oude herkomsten of anders aantoonen in hoever deze verouderd of wettelijk afgeschaft zijn; maar dit is dan ook het eenige, waarin ik mij bij Mr. P. 's opvatting kan aansluiten.

"Waar de Nederlandsche overheerscher niet zelf eenig deel van het recht voor den overheerschten Inlander heeft geregeld in zijn wetten, liet hij de Inlandsche bevolking steeds onder de heerschappij harer adat, om hier maar weer dat woord te gebruiken voor 't geen het R. R. bedoelt met „godsdienstige wetten, instellingen" enz.

Dat hij hier bedoelt voor elke streek en eiken landaard derzeiver eigene adat te handhaven behoeft wel geen betoog.

Het R R. geldt voor geheel Nederlandsch-Indië, waar de meest uiteenloopende godsdiensten, zeden en gebruiken worden aange-