is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo. al wat de mohammedaansohe godsdienstige instellingen betreft;

2o. alle andere rechtskwesties, daaraan verknocht, die dan als bijkomende wegens connexiteit de hoofdkwestie volgen;

3o. het tot stand brengen van de verdeeling der goederen zelve bij wijze van vrijwillige rechtspraak.

ad \um. Zijn dit ook al burgerlijke geschillen?

Zoo niet, dan berust de beweerde bevoegdheid in deze op art. 78 R. R. en acht ik het èn ongeoorloofd èn ongewenscht hun priester rechterlijke kompetentie op dit punt aan te nemen. Daardoor wordt de invloed van den Islam noodeloos bevorderd! Laat hen in dit opzicht beslissen zooveel ze willen, maar hun uitspraken mogen geen wettelijk bindend vermogen hebben.

De Priesterraad zou volgens dezen regel b. v. kunnen gaan veroordeelen tot betaling der zakat, van schadevergoedingen aan individuën of aan de moskeekas wegens godsdienstige verzuimen enz. Dat zou tot bedekte afpersingen en belastingheffingen leiden.

ad 2 um. Dat zulke regelen voor connexiteit onder Inlanders, die het zoo nauw niet nemen, hebben gegolden is mogelijk, maar hoe ze bij een geregelde rechtspraak toegepast kunnen worden is mij een raadsel!

Van geen kwestie is dan in 't algemeen te zeggen of ze tot de kompetentie van den Landraad behoort al dan niet; dit hangt maar af van de wijze, waarop ze wordt aangebracht en van de gevoerde verwering. En het merkwaardige is dat de exceptioneele en lagere rechter wegens konnexiteit aan zich trekt, wat eigenlijk bij den dagelijkschen en hoogeren'rechter behoort!

Wat zou men er wel van zeggen als de militaire rechter bij ons bevoegd was ook burgers te berechten in gevallen van konnexiteit?

En toch zou dit nog minder gek zijn — want de militaire rechter is evengoed geroepen om niet militaire wetten toe te passen. De Priesterraad daarentegen heeft uit den aard der zaak een, steeds toenemende, neiging om zuiver Mohammedaansch recht toe te passen en is in ander recht ook onbekwaam.