is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij Besluit van denzelfden datum no. 6 werd Mr. H. W. Diephuis arabtenagj: op non-activiteit, benoemd tot Lid in den Kaad van Justitie te Semaratig.

Bij Besluit van denzelfden datum no. 19 werd aan Mr. P. II. Bromberg, Voorzitter van de Landraden te Makasser, Maros, Pangkadjene, Segeri en Tjamba, een éénjarig verlof naar Europa wegens langdurigen dienst verleend, en in zijne plaats benoemd de Voorzitter van den Landraad te Blitar Mr. A. W. A. van der Meij, terwijl tot Voorzitter van laatstgemelden landraad werd benoemd Mr. T. Gatsoi.ides, ambtenaar op wachtgeld, laatstelijk Substituut Officier van Justitie bij den Raad van Justitie te Soerabaja.

Bij Besluit van den 19den December 1893 no. 17 werd Mr. M. C. Offerhaus, ambtenaar voor de rechterlijke macht, ter beschikking gesteld van den Voorzitter der Landraden te Bondowoso en Djember ten einde met griffierswerkzaainlieden bij die rechtbanken te worden belast.

Bij Besluit van den 29sten December 1893 no. 22 werd de eerste Substituut Griffier bij den Raad van Justitie te Batavia Mr. W. Sonneveld benoemd tot Substituut Officier van Justitie bij den Raad van Justitie te Padang.

Bij Besluit van den 30sten December 1893 no. 5 werd de ambtenaar voor de rechterlijke macht ter beschikking van den President van den Raad van justitie te Makasser Mr. F. B. Simon van Leeuwen benoemd tot eersten substituut-griffier bij den Raad van Justitie te Semarang en tijdelijk ter beschikking van voornoemden President gesteld Mr. H. Matthes, laatstelijk buitengewoon lid vau dat college.