is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien ik dan ten slotte mijne opinie omtrent den aard en de werking van het op 1 Juli 1887 ingevoerde OostSumatra Reglement van Stbl. 1887 no. 45 in korte woorden zal samenvatten, zoo wil ik beginnen met omtrent het Inlandsch Reglement, waarmede hetzelve in vele opzichten overeenstemt, op te merken dat ik, zij het dan ook in strijd met de opinie van velen, steeds van oordeel ben geweest en nog ben, dat dit laatste (Inl. Regl), in aanmerking genomen de tijd waarin hetzelve werd samengesteld, en de personen op wie en door wie het moest worden toegepast vrij voldoende mocht heeten;

dat hetzelve voorts wat de rechtspleging in zake van misdrijf betreft, door de invoering van Stbl. 1885 no. 81 aanmerkelijk is verbeterd;

dat voorts het Oost Sumatra Reglement van Stbl. 1887 no. 45 op zijn beurt weer eene groote verbetering is van het Inlandsch Reglement en voor het gewest, waarvoor het bestemd is, vrij bruikbaar is gebleken;

dat hetzelve echter in bruikbaarheid zou.de hebben gewonnen, indien men bij het samenstellen daarvan wat minder angstvallig ware geweest om van elders bestaande, speciaal in het West-Sumaira Reglement van Stbl. 1874 no. 94 voorkomende bepalingen, ook waar deze door theorie en praktijk waren veroordeeld, af te wijken, en zoo doende meer rekening gehouden had met verbeteringen welke door de theorie en de praktijk waren aan de hand gedaan.

R. Z. DANNENBARGH.

Amsterdam , 1 April 1892.