is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verzet voor den Hove zon dienen en den termijn, die tnsschen de dagvaarding en den rechtsdag zou moeten verloopen;

dat, nadat daarop bij 's Hofs beschikking ddo. 6 September 1892 die rechtsdag en die termijn waren bepaald respectievelijk op 5 Januari 1893 en op twee maanden, de appellant, oorspronkelijk gedaagde, bij exploit van den buitengewoon deurwaarder bij den raad van justitie te Makassar voor Banda Willem Frederik Alexander Berhitoe op den 5den November 1892 is gedagvaard, om op voormelden rechtsdag ter terechtzitting van den Hove te verschijnen ten einde te hooreil eisch doen en concludeeren: dat het den Hove moge behagen te verklaren dat de opposant wel en terecht tegen voormeld bij verstek gewezen arrest is gekomen in verzet en mitsdien dat arrest te vernietigen, wijders, primair:

nietig te verklaren het exploit van dagvaarding in appel den 28sten November 189 1 ten verzoeke van den geopposeerde door den deurwaarder W. F. A. Berhitoe tegen den opposant uitgebracht; subsidiair:

den geopposeerde niet ontvankelijk te verklaren in zijne in appel genomene conclusiën, immers en in elk geval hem die te ontzeggen met bekrachtiging van het vonnis van den raad van justitie te Makassar, den löden Juli 1891 tusschen partijen gewezen, alles met veroordeeling van den geopposeerde in de kosten van het verzet en van het hooger beroep;

O. dat de opposant ten dienenden dage overeenkomstig deze dagvaarding eisch heeft gedaan, daarbij in hoofdzaak aanvoerende dat de dagvaarding in appel aan hem, opposant, volgens het exploit van den 28sten November 1891 is uitgebracht te zijner woonplaats (op het specerijland Babiemandie gelegen op Lonthoir, afdeeling Banda) en toen aldaar noch hij, opposant, noch iemand zijner huisgenooten werd gevonden, is overgegeven aan het hoofd van plaatselijk bestuur;

dat hij, opposant, echter al sinds 11 September 1891 de afdeeling Banda met der woon had verlaten en naar Ternate is verhuisd, waar hij sinds opgemelden datum woont;