is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parasol daarna door verdachte ten nadeele der eigenares tot eigen voordeel aangewend ;

2o. den daarop volgenden morgen, te omstreeks zeven uur, is gekomen in den winkel van Paul Duret op Rijswijk te Weltevreden en met oogmerk om dezen op te lichten voor aan haar op haar verzoek vertoonde twee gouden horloges en twee dito kettingen, ter gezamenlijke waarde van ongeveer f 300, bedriegelijk heeft voorgewend die goederen op zicht te willen medenemen, omdat haar vader haar een cadeau wilde geven en zich die goederen tot dat einde heeft doen ter hand stellen en vervolgens heeft medegenomen, tegen afgifte van een met voormeld bedriegelijk oogmerk in den winkel door haar geschreven bon, luidende: „twee horloge, 2 ketting" en valschelijk onderteekend met den naam van „M. Meister Krammaat", door welk stuk Paul Duret voornoemd gemakkelijk konde worden misleid en benadeeld; zijnde die horloges en kettingen daarna door verdachte ten nadeele van den eigenaar tot eigen voordeel aangewend.

Batavia, 16 Mei 1894.

Be Procureur-Generaal vd., (w. g.) Ch . H. NIEUWENHUIJS, Adv.-Gen.

HOOG GERECHTSHOF YAN NEDERLANDSCII -INDIE, Gelezen het vonnis van den raad van justitie te Batavia (2e kamer) van den 21en April 1894, in beschikking op het requisitoir van den Officier van Justitie bij die rechtbank ddo. 12 April te voren, tot het verleenen van rechtsingang met bevel van dagvaarding in persoon tegen B. E. S., geboren te Padang den 23 December 1878, zonder beroep, wonende te Weltevreden, , ter zake dat zij:

lo. in den avond van den 18en Maart 1.1., omstreeks 7 uur, in den winkel der firma Briidigam op Noordwijk is gekomen, en aldaar, met het doel gemelde firma voor een gedeelte harer bezittingen op te lichten, tegen afgifte van een bon, door haar opzettelijk valschelijk onderteekend met den naam E. van Fliett LXII. 25