is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitengerechtelijke bekentenis. — Verhoor op vraagpunten.— Getuigenverklaringen 4S8

Artt. 443, 504 en 765 al. 3 Burg. Rechtsv.—Veroordeeling tot het doen van rekening en verantwoording. — Deugdelijk bevel om aan dat vonnis te voldoen. — Executoriaal beslag op de roerende goederen naar aanleiding daarvan.

Art. 443 Regl. Burg. Rechtsv. bepaalt wel dat geen executoriaal beslag op roerende goederen zal mogen worden gelegd, dan uit kracht van een vonnis of anderen titel in executorialen vorm, maar schrijft niet voor, dat in een exploit van bevel, om aan dat vonnis te voldoen, expressis verbis vermeld moet staan, dat het vonnis, krachtens hetwelk het bevel geschiedt, er een is in executorialen vorm uitgegeven. Het is voldoende als het vonnis, dat aan partij en huren procureur is bcteekend, een executorialen vorm heeft en dat in het exploit van bevel is bekend gesteld, dat aan dat heteekende vonnis niet zoude zijn voldaan.

Luidens art. 766 al. 3 Burg. Rechtsv. is de inbeslagneming van de goederen van den rendant, evenals de lijfsdwang, louter een dwangmiddel om hem tot het doen der rekening te noodzaken. De toepassing van het middel moet ophouden, zoodra de rendant zich door den maatregel laat dwingen zijne verbintenis te vervullen. De voor den rechter te bcgrooten som, tot welke het beslag en de verkoop zal kunnen geschieden, is niet aan te merken als eene veroordeeling tot betaling van een zeker bedrag, dat in de plaats treedt der rekening, evenmin als eene schadevergoeding, waarin de verbintenis tot rekening en verantwoording zich dan noodwendig zoude moeten oplossen.

De gerendeerde, willende overgaan tot toepassing van het hem verleende dwangmiddel, moet den rendant vooraf doen sommeeren de tegen hem uitgesproken veroordeelinp, dat is die tot het doen van rekening en verantwoording, na te komen.

Een sommatie aan den rendant gedaan, „om aan den inhoud van voormeld vonnis te voldoen en mitsdien aan de rekwirante

tegen behoorlijke kwijting te betalen de som van ", houdt

alleen een bevel in tot betaling der voormelde geldsom. Mitsdien is die sommatie en het als een gevolg daarvan ten laste van rendant gelegd beslag niet als rechtsgeldig te beschouwen. 601

Wederkeerige oveieenkomsten. Schade. —Verwering toor 't eerst in appèl voorgesteld. — Mora,