is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vonnis van faillietverklaring heeft een terugwerkende kracht tot op den in het vonnis vermelden dag, waarop het ophouden van betaling door de eigen aangifte van den schuldenaar is geconstateerd 766

RAAD VAN JUSTITIE TE SEMARANG.

(Eerste Kamer).

LANDRAAD TE TEGAL.

EERSTE AANLEG.

Art. 78 Reg. Regl. — Artt. 2 en 3 Recht. Org. — Staatsblad 1882 No. 152. — Bevoegdheid der Priesterraden. .— Executoir-verklaring van priesterraad vonnissen.

Volgens art. 78 van het Reg. Regl. in verband met de artt. 2 en 3 van het Regl. op de Recht. Org. behoort tot de bevoegdheid van den Priesterraad alle burgelijke geschillen omtrent huwelijkszaken en echtscheidingen, ook die, welke over eigendom of andere rechten loopen mits zij tot eene van die beide cathegorien behooren.

Mitsdien is de Priesterraad bevoegd uitspraak te doen omtrent de hoeveelheid van het onderhoudsgeld aan de vrouw en kinderen toekomende na de echtscheiding 41 5

CASSATIE.

HOOG-GEKECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE.

(Eerste Kamer).

Artt. 30 en 31 Recht. Org. — Gronden waarop de vonnissen berusten. — Stellige wettelijke bepalingen. — Belang van den requirant bij een cassatie middel.

Waar in een vonnis voorkomt: „dat de exceptie van verkeerd „ingestelde vordering niet kan opgaan, daar voor partijen in dit „geding geen wetsvoorschrift bepaalt, dat de eene vennoot om „zijn aandeel te erlangen geene actie tot rekening en verant„woording tegen den anderen mag instellen, enz.", houdt dat vonnis de gronden in waarop het berust en behoeft de rechter geene wettelijke bepalingen te vermelden, omdat die uitspraak niet op stellige wetsvoorschriften gegrond is

Al is het aangevoerd cassatie middel juist, dan kan dat toch nimmer tot vernietiging der beslissing leiden, indien er een rechtsgrond voor die gewraakte beslissing overblijft, voldoende om haar stand te doen houden

Zegelordonnantie. — Bewijskracht van authentieke geschriften.