is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onderwerpelijke overeenkomst van koop en verkoop van 5000 picols brandhout aanging, daarbij in stede van voor zich zeiven, voor en namens de eigenaren der fabriek Sedatie beeft gehandeld, overeenkomstig de bepaling van artikel 1-318 Burgerlijk Wetboek moet worden aangenomen, dat geintiraeerde daardoor in privé verbonden is, waartegen niet obst' ert de eerst later, te weten bij het in eersten aanleg gehouden verhoor op vraagpunten, door den destijds eischer, thans geintimeerde, gedane erkentenis, dat hij als administrateur en mede-eigenaar der gemelde fabriek, de bedoelde bestelling brandhout heeft gedaan;

dat alzoo dit eerste middel van nietontvankelijkheid niet kan opgaan;

O. dat voorts in de tweede plaats tegen de ontvankelijkheid der onderwerpelijke vordering, voor zoover deze althans tot schadevergoeding strekt, is aangevoerd, dat in de dagvaarding niets zou zijn gesteld, waaruit van het bestaan van schade zoude kunnen blijken;

dat toch het bloote feit, dat geintimeerde brandhout noodig had voor de ovens alvorens hij met natte ampas zoude beginnen te stoken, geen element van schade oplevert, daar het bestelde doch niet geleverde brandhout ook elders en misschien nog zelfs goedkooper te verkrijgen is ;

dat bovendien wordt ontkend, dat geintimeerde eigen ovens bezit dan wel ovens, die voor zijne rekening gestookt worden, terwijl, indien hier soms de ovens der fabriek Sedatie mochten zijn bedoeld, het niet kunnen stoken van die ovens wel aan de eigenaren van die ovens, of aan hen, voor wier rekening deze ovens worden gestookt, maar niet aan den geintimeerde in privé schade kan heiben toegebracht;

O. dat de wet, bij wederkeerige overeenkomsten, aan de wanpraestatie van eene der partijen voor de andere partij het recht verbindende om ontbinding met schadevergoeding te vorderen, blijkbaar uitgaat van de veronderstelling, dat in het algemeen het niet nakomen harer verplichtingen door de eene partij aan de andere schade veroorzaakt, terwijl onderwerpelijk dit laatste eveneens kun worden gepraesutneerd uit den aard zelf