is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de interpretatie van laatstgenoemde Ordonnantie behoort

met het Oud-Hollandsch recht te rade te worden gegaan. Volgens dat recht gaat het bezit der tot eene nalatenschap behoorende goederen niet van rechtswege op de erfgenamen over, maar wordt daartoe eerst de aanvaarding der nalatenschap vereisclit. Be termijn van zes maanden, bedoeld bij art. 2 der Ordonnantie op de overschrijving, loopt derhalve eerst van af de aanvaarding.

Wel werden, volgens het Oud-Hollandsch recht, door het beginsel van „hertrek" de erfgenamen ten slotte geacht het bezit dadelijk van den erflater verkregen te hebben, doch dit moet op den termijn van overschrijving zonder invloed zijn, vermits deze, op een later tijdstip dan het overlijden aanvangende, niet door een rechtsflctie in zijn loop gestoord kan icorden.

Vrouwe Wilhelmina Sophia Versteegh, weduwe van den Heer Jaoob Anthonij Brantz, zonder beroep, wonende te Banda Neira, appellante, comp. bij den Adv. en Proc. Mr. D. Foek,

contra

de Eegeering van Kederlandscb-Indië als vertegenwoordigende den Lande, gevestigd te Batavia, geintimeerde, comp. eerst bij den tijdelijk vervangend Landsadv. Mr. J. Schoutendorp en daarna bij den Landsadv. Mr. T. Henny.

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gehoord partijen ;

Gezien de stukken ;

Ten aanzien der daadzaken;

Overnemende de uiteenzetting daarvan in het door den Raad van Justitie te Batavia op 18 Augustus 1893 tussehen partijen gewezen vonnis, waarbij, met ontzegging van den exeeptioneelen eiseli, de Raad zich bevoegd heeft verklaard van de bij dien eisch bedoelde vordering kennis te nemen, met veroordeeling van excipiente in de kosten, terwijl, met verwerping van de tegen de vordering zelve voorgebrachte middelen van nietontvankelijkheid, deze niettemin aan de eischeresse is ontzegd, met hare veroordeeling in de kosten van het geding, uitgezonderd die gevallen op de exceptie;