is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft verricht, of in de zaken der vennootschap werkzaam is geweest;

O. dat de Raad den requirant dus met zijn verzoek tot faillietverklaring der vennootschap onder de firma Freusberg & Co. niet ontvankelijk had moeten verklaren, hetgeen alsnog met vernietiging van zijn beschikking van den 21sten September 1894, waarvan thans appèl, behoort te geschieden;

Gelet op de aangehaalde wetsbepalingen ;

Rechtdoende :

Vernietigt de beschikking van den Raad van Justitie te Seinarang ddo. 21 September 1894, waarbij de faillietverklaring der vennootschap onder de firma Freusberg & Co. en bij gevolg van hare hoofdelijk aansprakelijke vennooten, de Heeren Maximilian Clemens Engelbert Franz Freusberg te Semarang en Frederikus Bernardus Karthaus te Soerabaja, werd geweigerd.

Verklaart het daartoe gedaan verzoek niet ontvankelijk.

CASSATIE.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERL ANDSCH-INDIE.

(Eerste Kamer).

Zitting van 27 September 1894,

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Zegeeordonnantie. — Bewijskracht van authentieke

geschriften.

Indien het exploit van beleeJcening eener memorie van cassatie op een behoorlijk zegel is gesteld, dan doet het er niets toe, dat het aan partij gelaten afschrift van dat exploit ongezegeld is.

In het algemeen levert een authentieke acte ook tegenover derden volledig bewijs op van hetgeen daarin voorkomt als tusschen partijen