is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öene meer langdurige afwezigheid op 't oog gehad en gemeend, dat de Raad zijn stem moet kunnen doen hooren, als het geldt de vraag:

Zijn er bezwaren, dat de Rechter-Comm. (of de griffier) ( l ) zich naar een van zijn standplaats meer verwijderd oord begeeft, zoodat hij voor langeren tijd afwezig zal moeten zijn?

Op die vraag kan de Raad alleen beslissen met het oog op zijn eigen werkzaamheden, en geene andere overweging zal hem in billijkheid kunnen leidon tot een weigerend antwoord daarop.

Ook de bepalingen omtrent het aan den Off. van Just. toegekend recht van verzet steunen mijne meening krachtig. Immers, verzet is niet toegelaten, en alleen volgens het door mij voorgestane systeem laat zich gereedelijk verklaren, waarom de wetgever den Off. van Just. niet in staat gesteld heeft, om van 's Raads beschikking in verzet te komen. Dit verzet toch zou in mjjn redeneering op niets anders kunnen zijn gegrond dan op het feit, dat de werkzaamheden van den Raad het vertrek van den Rechter-Comm. wel toelieten, en dit kan noch het O. M. noch het H.-G. beoordeelen. Bovendien zouden 's Raads omstandigheden in het tijdsverloop tussclien de beslissingen der beide college's geheel gewijzigd kunnen zijn. Vat men art. 96 Sv. anders op, dan is het onbegrijpelijk waarom aan het O. M. geen recht van verzet toegestaan is.

Daarenboven: de Raad kan onmogelijk een juist oordeel vellen in deze materie, — en ik acht dan ook, evenals de OfF. van Just. in zijne memorie van verzet, het motief van den Raad onjuist — omdat de Rechter-Comm. en het O. M. beter dan de Raad in staat zijn te beoordeelen of het hoofd van plaatselijk bestuur bij vorige gelegenheden, als gedelegeerd Rechter-Comm. of hulpofficier, heeft getoond voor zijne taak geschikt te zijn, en ook dat is van gewicht; niet minder dan de aard van het onderzoek, kan de persoon van den onderzoeker een bezwaar

O Deze kan altijd door een beëedigd klerk worden verrangen, • zoodat zijne afwezigheid niet licht van invloed kan zijn op 's Raads beslissing.