is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij artikel 204 alinea 3 van het zoogenaamd Inlandsch Reglement, heeft gebruik gemaakt door den Juli daaraanvolgende te bevelen, dat de executie in afwachting der uitspraak van den Landraad zoude worden geschorst;

dat op den 8 sten Juli van hetzelfde jaar de Landraad voornoemd ten nadeele van thans appellant heeft beslist, hem mitsdien kwaad opposant heeft verklaard, echter tegen deze uitspraak door den succumbant is geappelleerd, op welk beroep door den Raad van Justitie te Semarang op den elfden October jl. is recht gedaan, door bekrachtiging van het vonnis van den eersten rechter;

dat de geopposeerden niettegenstaande de aangeteekende voorziening, gelijk zij bij hun conclusie van antwoord in dit geding hebben erkend, de executie der notarieele obligatien hebben voortgezet, door op den 24 sten Juli bevorens de gearresteerde goederen, ongeacht protest van den schuldenaar, te te doen verkoopen;

dat appelant. eerst eischer, ter zake dier voortzetting eene schade-actie tegen geintimeerden, eerst gedaagden, heeft ingesteld ;

dat, nu de eerste rechter op alleszins juiste gronden, die het Hof tot de zijne maakt, heeft aangenomen, dat geintimeerden door te doen verkoopen niettegenstaande teinpore utili van de uitspraak van den Landraad op het verzet werd geappelleerd en mitsdien de door den Landraad-voorzitter uitgesproken schorsing nog niet door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van den Inlandschen rechter van hare kracht was beroofd. eene onrechtmatige daad pleegden;

dat de rechter a quo echter tevens heeft overwogen, dat, moge al in het algemeen ontijdige executoriale verkoop schade veroorzaken, aangezien toch de beslagene daardoor spoediger uit zijn eigendom wordt ontzet en aldus van de kans wordt verstoken om zijn goed door minnelijke schikking of anderszins te behouden, in het onderhavige geval deze niet is geleden, waar door bekrachtiging van 's Landraads uitspraak de kwaadLX1V.

3