is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehoord de namens den Procureur-Generaal door den Advocaat-Generaal Mr. H. Wichers ter terechtzitting van den 13den December 1894 genomen conclusie, strekkende tot verwerping van het beroep in cassatie en veroordeeling der requirante in de kosten, daarop gevallen;

Gezien de stukken:

O. dat namens de requirante als middel van cassatie is voorgesteld :

Schending immers verkeerde toepassing van artikel 78 van het Regeerings Reglement voor Nederlandsch-Indie en van artikel 3 van het Reglement op de Rechterlijke Organisatie, in zoover laatstbedoeld artikel niet door het eerstgemelde is buiten werking gesteld, en van artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 19 Januari 1822 No. 24 (Staatsblad No. 152) doordien de Raad van Justitie te Semarang, bekrachtigende het vonnis van den Landraad te Demak, heeft executoir verklaard een beslissing van den Priesterraad te Demak, waarbij deze zijne bevoegdheid heeft overschreden, namelijk eene beslissing heeft genomen betreffende de al of niet geldigheid eener door een erflater bij notarieele acte en door symbolische levering gedane schenking;

O. dat de Priesterraad te Demak bij vonnis ddo. 12 Augustus 1891, hetwelk executoir werd verklaard bij uitspraak van den Landraad ddo. 26 Maart 1892, welk gewijsde in appèl bij 's Raads vonnis ddo. 16 Augustus 1893 werd bekrachtigd, eene boedelscheiding tusschen de erfgenamen van zekeren Kertoleksono bewerkstelligende, bij de toebedeeling, onder meer, heeft beslist, dat de schenking van 250 datjins padi omboek en van 250 datjins padi tjempo, welke nog tijdens zijn leven door wijlen Kertoleksono, den gewezen echtgenoot der requirante, aan den zoon van den 2den gerequireerde Pak Roesmani en aan den 3den gerequireerde Koesmin zou zijn gedaan, in elk geval ongeldig was, omdat die padi op dat oogenblik nog te velde stond en daarvan maar een monster aan die Inlanders door Kertoleksono is overhandigd, zoodat deze die eerst na Kertoleksono's