is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overlijden geoogste en tlians door hem bezeten padi zouden hebben op te leveren (mengloewarken) om met de overige door Kertoleksono nagelaten goederen onder de erfgenamen te worden verdeeld;

O. dat die Priesterraad door die beslissing dus uitspraak heeft gedaan omtrent de vraag of eene tusschen Inlanders gedane schenking al dan niet geldig is en of mitsdien in casu die datjins padi al dan niet tot den boedel van Kertoleksono behoorden, doch daarbij zijne bevoegdheid is te buiten gegaan, vermits artikel 78 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië uitdrukkelijk bepaalt, dat alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvorderingen of andere burgerlijke rechten, bij uitsluiting tot de kennis der rechterlijke macht behooren;

O. dat wel is waar bij Staatsblad 1838 No. 58 is bepaald, dat zoo dikwijls tusschen Javanen onderling geschillen ontstaan omtrent boedelscheidingen en deze volgens de Mohamedaansche wetten moeten worden beslist, de priesters daaromtrent uitspraak moeten doen, echter deze uitspraken in alle gevalle nimmer mogen worden genomen in strijd met liet in de voorgaande overweging aangehaalde artikel van het Regeerings Reglement en dan ook de bij alinea 2 van gemeld artikel 78 aangegeven rechtspraak zich geenszins mag uitstrekken tot beslissing van geschillen, welke een twistgeding omtrent eigendom enz. opleveren ;

O. dat de Landraad, toen dus door den lsten gerequireerde tegenover de requirante en de beide laatste gerequireerden. op grond van het bepaalde bij artikel 3 van het Reglement op de Rechterlijke Organisatie executoir-verklaring van dit Priesterraad-vonnis werd gevraagd, die executoir-verklaring op grond van artikel 7 van het Koninklijk besluit in Staatsblad 1882 No. 152 had moeten weigeren en door haar te verleenen de aangehaalde wetsbepalingen in haar onderling verband heeft geschonden;

O. dat de Raad dit evenzeer heeft gedaan bij zijn vonnis a quo, waarbij hij 'sLandraads vonnis bekrachtigde, en mitsdien