is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplichtingen betreft met Europeanen te worden gelijkgesteld, heeft opgegeven te heeten Petrus Heinrich Marie Kuhuwael en zoon te zijn van Paulus Jacob Kuhuwael en diens wettige echtgenoote Maria Frederika Muskita;

3e. dat hij, luidens een proces-verbaal van een door den Assistent-Resident van Bandjermasin en Ommelanden op 23 Februari 1893 afgenomen verhoor, voor dien ambtenaar eene verklaring in dienzelfden zin heeft afgelegd; en

4e. dat, volgens eene missive van den Resident van Amboina van 1 Oetober 1894, No. 3632, gericht aan den President van den Landraad te Soerabaja, de Christen Inlandsche vrouw Maria Muskita hem, Resident, persoonlijk heeft verklaard, dat zij werkelijk de moeder van Petrus Heinrich Marie Kuhuwael is; voorts dat de vader, namelijk Paulus Jacob Kuhuwael, Inlandsch onderwijzer der 2e klasse is te Maekor (Aroe-eilanden).

dat beklaagde's beroep op meergemelde acte van erkenning al zoo niet kan opgaan;

O. ad b: dat beklaagde's bewering is in strijd met de wet, daar Inlandsche Christenen, volgens art. 109 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië, onder de categorie der Inlanders zijn te rangschikken en Inlanders, behoudens enkele uitzonderingen welke in casu buiten beschouwing kunnen worden gelaten, terecht staan voor de Inlandsche rechtbanken;

O. dat de Landraad te Soerabaja zich dus met het oog op art. 95, 2e van het Reglement op de Rechterlijke Organisatie enz. te recht bevoegd heeft geacht van de onderwerpelijke strafzaak kennis te nemen;

O. alsnu wat betreft de hoofdzaak, dat op grond der wettige bewijsmiddelen in het vonnis vermeld, slechts als bewezen kan worden aangenomen, dat beklaagde in 1892, toen hij zich te Bandjermassin bevond voor zaken ten behoeve van Mr. H. D. L. Bouricius te Soerabaja, in wiens dienst hij was als klerk tegen een maandelijksch loon van f 75.—, boven een hem door genoemden heer toegezonden blanco-handteekening van den te