is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en samenhang tot het hoofdmisdrijf staat, dat de rechter, die van dit laatste moet kennisnemen, tevens de competente rechter is om over daden van medeplichtigheid uitspraak te doen, onverschillig waar die mogen gepleegd zijn;

dat in casu de diefstal — het hoofdmisdrijf — is gepleegd binnen het rechtsgebied van den Landraad te Magetan — zooals door den over de feiten oordeelenden rechter is beslist — en alzoo die Landraad ook over de feiten, waarvan Ronotaroeno alias Sakiman verdacht wordt en welke daarstellen medeplichtigheid aan dien diefstal door het des bewust helen van liet gestolene, heeft te oordeelen;

O. dat het er in casu niets toe doet waar de beklaagde of de meeste der op te roepen getuigen wonen, aangezien artikel 241 van het Inlandsch Reglement uitdrukkelijk den Landraad, binnen den omvang van wiens rechtsgebied een misdrijf is gepleegd, bij voorkeur bevoogd verklaart van dat misdrijf kennis te nemen en den Landraad, binnen wiens rechtsgebied de beklaagde woont, verblijf houdt of in hechtenis is gesteld, slechts dan toestaat de kennisneming der zaak tot zich te trekken, indien de meeste der op te roepen getuigen nader bij dezelfs zetel zijn gelegen dan bij dien van den Landraad, binnen wiens rechtsgebied liet misdrijf is gepleegd:

O, dat daaruit volgt, dat genoemde Raad noch het bovenaangehaald artikel le. lid verkeerd toegepast, noch het 2e. lid daarvan geschonden heeft, weshalve het ingesteld beroep behoort te worden verworpen:

Gelet op de artikelen 261 s.q.q. en 411 van het Reglement op de Strafvordering en artikel 241 van liet Inlandsch Reglement;

Rechtdoende:

Verwerpt het ingesteld beroep in cassatie.

Verstaat dat de kosten in deze zullen komen ten laste van den Lande.