is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedriegelijk voorgeven zich de gratificatie van vijf en zeventig gulden te laten afgeven en het Gouvernement van NederlandschIndië daarvoor op te lichten — zich weder voor dien dienst heeft geëngageerd;

O. dat deze handeling de strafrechtelijke kenmerken bezit van het misdrijf van oplichting;

O. dat derhalve 's Krijgsraads vonnis behoort te worden vernietigd en de geappelleerde alsnog aan dat misdrijf schuldig behoort te worden verklaard en deswege tot straf veroordeeld ;

Gelet op art. 328 van het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders; op de art. 2 alinea 2, 4 en 12 van Staatsblad 1890 No. 58. zoomede op de artt. 50 en 58 van 's Ilofs Provisioneele Instructie;

Rechtdoende:

In naam en van wege de Koningin!

Ontvangt het appèl.

Vernietigt het vonnis waarvan appèl.

Verklaart den geappelleerde schuldig aan: „het misdry fvan oplichting".

Veroordeelt hem te dier zake tot dc straf van dwangarbeid buiten den ketting voor den tijd van drie jaren en tot dc betaling eencr geldboete, groot honderd gulden.

Bepaalt dat, indien deze geldboete niet is voldaan binnen veertien dagen na dc aanzegging dezer sententie, zij zal worden vervangen door militaire detentie voor den tyd van vijftien dagen.

Verklaart hem verder vervallen van den militairen stand.

Verwijst den geappelleerde nog in de in beide instantien gevallen kosten en misen der Justitie, mitsgaders in die van den processe.