is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Raad van Justitie te Semarang en Mr. G. D. Willinek, thans Griflier van den Landraad der stad en voorsteden van Batavia, tot Voorzitter van de Landraden te Demak en Poerwodadie.

Bij besluit van 16 April 1895 No. 17 werd Mr. T. Henny, Landsadvocaat te Batavia, op verzoek eervol als zoodanig ontslagen en in zijne plaats benoemd Mr. J. Schoutendorp.

Bij besluit van 26 April 1895 No. 8 werd van Mr. W. Ph. Scheuer, Voorzitter van de Landraden te Modjokerto en Djoinbang, wegens ziekte een tweejarig verlof naar Europa verleend en bij datzelfde besluit werd Mr. J. A. Nederburgh, ambtenaar op non-activiteit, laatstelijk Voorzitter van de Landraden te Cheribon c. a., belast met de waarneming der betrekking van Voorzitter van de Landraden te Modjokerto en Djombang.

Bij besluit van 1 Mei 1895 No. 13 werd Mr. J. W C. Cordes benoemd tot lid van den Raad van Justitie te Soerabaja.

Bij besluit van 7 Mei 1895 No. 29 werd Mr. A. Dull, ambtenaar op non-activiteit, laatstelijk Advocaat-Generaal bjj het Hoog-Gerechtsliof van N. I., gedurende de afwezigheid wegens ziekte of binnenlandseh verlof wegens ziekte van den titularis, belast met de functien van Voorzitter van den Landraad te Malang.

Bij besluit van 15 Mei 1895 No. 25 werden benoemd:

Mr. lt. M. van Haagen tot Voorzitter van de Landraden te Rembang en Blora;

Mr. J. G. Oetgens van Waveren Pancras Cliflford tot Voorzitter van den Landraad te Djember;