is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat daarop die rechtsdag is bepaald op den 13den Juli 1893 en alsnu appellant den lsten en den Oen geintimeerde bij exploit van den lOden December 1892; den 2den geintimeerde bij exploit van den 16den September 1892; de 3e en 12e geintimeerden bij exploit van den 19dcn September 1892; den 4cn geintimeerde bij exploit van den 15en September 1892; den 5en geintimeerde bij exploit van den 23sten September 1892; den Gen geintimeerde bij exploit van den 30sten September 1892; de 9e en 10e geintimeerden bij exploit van den lsten December 1892; den 8sten geintimeerde bij exploit van den 12den December 1892; den Hen geintimeerde bij exploit van den 24sten September 1892; den 13en geintimeerde bij exploit van den 7en November 1892; ƒ de 11e, 15e en 16e geintimeerden bij exploit van den 7en November 1892 heeft opgeroepen om op bovenbedoelden rechtsdag voor het Hof te verschijnen;

O. dat op die dagvaarding de le, 2de, 4de, 5de 6de, 7de, 8ste, 9de, 11de. 12de, 13de, 14de en 16de geintimeerden niet zijn verschenen en het Hof alstoen tegen hen verstek heeft verleend en hen in de daardoor veroorzaakte kosten heeft verwezen, met aanhouding der zaak ten opzichte van de 3de, 10de en 15de geintimeerden, totdat de niet verschenen geintimeerden op nieuw zouden zijn opgeroepen;

O. dat na herhaalde dagvaarding van de niet verschenen geintimeerden tegen den oden Mei 1894 met in achtneming van den termjjn, welke tusschen de dagvaarding en den dag van verschijning in rechten verloopen inoest, ingevolge 's Ilofs beschikking van den 27en Juli 1893 alleen de 1ste, 2de, 3de, 4de, 6de, 7de. 10de, 11de, 13de, 14de, 15de en 16de geintimeerden in rechten zijn verschenen;

O. dat alstoen de appellant, bij ter rolle genomen conclusie, zijne gronden van beroep heeft aangevoerd en ontwikkeld en geconcludeerd: dat het den Ilove behage te ontvangen het hooger beroep, te vernietigen liet vonnis, zoo op de conventie als op de reconventie gewezen en den appellant alsnog zijne in eersten aanleg zoo in conventie als in reconventie genomen