is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat eischeresse, gedaagde's vermogen in aanmerking nemende, voor zich aanspraak maakt, op f 50.— en voor hare dochter op f 25.— te zamen f 75 — 's maands aan levensonderhoud;

op welke gronden zij den rechter verzoekt den gedaagde te veroordeelen om, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, aan eischeresse te betalen:

a. eene som van f 9825.— (negen duizend acht honderd vijf en twintig gulden) wegens levensonderhoud voor haar en hare dochter van 1 Januari 1884 tot ultimo November 1894;

b. eene som van f 75.— (vijf en zeventig gulden) als maandelijksch levensonderhoud voor haar en hare dochter, te betalen op den eersten van elke maand, aanvangende met 1 December 1894 en zoo vervolgens, cum expensis;

O. dat gedaagde bij schriftuur van 9 Januari 1895 daarop in hoofdzaak heeft geantwoord:

dat verweerder meent, dat de Landraad te dezer zake niet de competente rechter zoude zijn;

dat bij Staatsblad 1855 No. 79 de titels, handelende over de rechten en verplichtingen der echtgenooten en de afstamming der kinderen (artikelen 104 en 298 Burgerlijk Wetboek) niet toepasselijk zijn verklaard op de Vreemde Oosterlingen;

dat blijkens artikel 10 van gemeld Staatsblad, ter zake van dezen eisch möet worden recht gesproken volgens de thans bestaande verordeningen, godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken, voor zooverre die niet in strijd zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid;

dat blijkens artikel 78, 2e lid van het liegeerings Reglement en artikel 3 van liet Reglement op de Rechterlijke Organisatie de tusschen Inlanders, of tusschen met deze gelijkgestelde personen van denzelfden landaard, gerezen geschillen, welke volgens hunne godsdienstige wetten of oude herkomsten ter beslissing staan van hunne priesters of hoofden, daaraan blijven onderworpen ;

dat ten aanzien van een Inlander bij vonnis van den Raad van Justitie te Semarang ddo. 23 Januari 1892, (T. R. N.-I.