is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LANDKAAD TE DEMAK,

Gelezen het request, ddo. 8 Augustus 1895, van de Chineezen Oei Ing Tjom, Oei Ing Djoe en Oei Ing Koan, kooplieden, de twee eerstgenoemden wonende te Poerwodadi en de laatstgemelde wonende te Semarang, houdende verzoek:

a. de gerechtelijke sequestratie te gelasten van de navolgende, ten name van wijlen Tan Bie Nio, staande perceelen, te weten:

(hierop volgt de opsomming van eenige perceelen) tot tijd en wijle het geschil tusschen requestranten, de Chineezen Koh Soei Heli, Koh Siok Hien, Koh Siok Hoe, Sie Kiem Ilan, Oei Kim Powee en Oei Ing Toen, de drie eerstgenoemde wonende te Demak, de vierde wonende te Buitenzorg en de vijfde en zesde wonende te Poerwodadi, contra den Chinees Tjia Thaij Tjong, koopman, wonende te Semarang, over de nalatenschap van wijlen Tan Bie Nio voornoemd in rechten zal zijn beëindigd, met opdracht dier sequestratie aan den heer Willem Erederick Ingram, Procureur bij den Raad van Justitie te Semarang, of aan zoodanigen persoon als de Landraad raadzaam voorkomt;

b. den te benoemen sequester te bevelen zich in het bezit der gesequestreerde goederen te stellen en die onder zich te houden;

c. een ieder, wien zulks aangaat, te gelasten zulks te gchengen en te gedoogen;

d. te bepalen, dat het vonnis zal worden beteekend aan den Griffier van den Raad van Justitie te Semarang;

e. het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad niettegenstaande hooger beroep; grondende zij hun verzoek op de navolgende feiten:

dat op den 16en April 1892 te Semarang is overleden de chineesche vrouw Tan Bie Nio, ook geschreven Tan Bien Nio, in de wandeling genoemd Njonja Sok, zonder achterlating van eenig testament;