is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat daarop de Chinees Tjia Thaij Tjong, koopman, wonende te Semarang, zich heeft opgeworpen als haren eenigen wettelijken erfgenaam, op grond dat hij de eenige zoon zoude zijn bij voornoemde Tan Bie Nio in wettig huwelijk door wijlen Tjia Sok Ing verwekt;

dat zijne aanspraken echter niet erkend en derzelver geldigheid is betwist geworden door:

le. de Chineesche vrouw Koh Hong Nio wonende te Poerwodadi, grootmoeder van requestranten; 2e. den Chinees Koh Soei Heh, handelaar, wonende te Demak ; 3e. den Chinees Koh Siok Ilien, handelaar, wonende te Demak; 4e. den Chinees Koh Siok Hoe, handelaar, wonende te Demak; 5e. den Chinees Sie Kiem Han, handelaar, wonende te Buitenzorg;

dat Tjia Thaij Tjong daarop voornoemde personen, bij introductief request ddo. 22 Augustus 1893, heeft gedagvaard voor den Landraad te Demak, ten einde door dezen te doen beslissen, dat hij is de eenige erfgenaam van voornoemde Njonja Tan Bie Nio;

dat inmiddels de Chineesche vrouw Koh Hong Nio den 14en November 1894 te Poerwodadi overleden was, met achterlating van een door haar dood bekrachtigd testament, bij acte ddo. 19 April 1892 door den tijdelijk vervangend notaris te Semarang L. Geesdorp sub No. 10 verleden, waarbij zij requestranten, zoomede hare beide overige kleinzonen Oei Ing Toen en Oei Kim Powee, tot hare universele erfgenamen had benoemd;

dat requestranten als zoodanig de aanspraken, welke de erflaatster bij haar leven op de nalatenschap van wijlen Njonja Tan Bie Nio had doen gelden, handhaafden en dan ook ten dienenden dage, bij hunne gemachtigde Mr. H. Matthes, voor den Landraad te Demak verschenen;

dat echter de Landraad van Demak bij vonnis van 22 Mei 1895 zich onbevoegd verklaarde van den eisch, zooals die door Tjia Thaij Tjong was gedaan, kennis te nemen;

dat Tjia Thaij Tjong daarop op nieuw, doch thans op eenigszins andere wjjze, te weten: met inachtneming der door den