is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landraad tc Demak genomene exceptievo beslissing, bij introductief request van 24 Juni 1895 tegen requestranten en de overige in hoofde dezes genoemde personen, zoomede tegen Oei Kiem Powee en Oei Ing Toen, zijne vordering tot verkrijging van den boedel van wijlen Tan Bic Nio bij den Landraad te Demak aanhangig maakte;

dat dus thans op nieuw over dien boedel voor den Landraad te Demak een geschil aanhangig is tusschen Tjia Thaij Tjong te eener en requestranten en de overige voornoemde medepretendenten ter andere;

dat nu tot dien boedel onder meer belmoren de voormelde, nog steeds ten name van wijlen Tan Bic Nio staande, vastigheden;

dat dus thans over den eigendom van — en de gerechtigheid tot — alle deze perceelen geschil is voor den Landraad te Demak;

dat niettemin Tjia Thaij Tjong heeft goedgevonden om bij request ddo. 21 Mei 1895 de Boedelkamer te Semarang te adieeren met het verzoek bij overgangsstaat, als bedoeld bij de Ordonnantie vervat in Staatsblad 1842 No. 17 sub 2-5, te verklaren, dat opgenoemde perceelen kraehtens Chineesch versterfrecht alle op hem belmoren over te gaan, en zulks kennelijk met geen ander doel dan om, gewapend met deze verklaring, de overschrijving dier perceelen te zijnen name te kunnen bewerkstellingen ;

dat verwonderlijk genoeg de Boedelkamer te Semarang geene bedenkingen tegen de inwilliging van dit verzoek scheen te hebben, vermits zij, bij resolutie ddo. 31 Mei 1895 No. 1353/1545, besloot aan requestrant (Tjia Thaij Tjong) den door hem gcwenschten overgangsstaat uit te reiken, en daarbij uitdrukkelijk verklaarde, dat de door wijlen Tan Bie Nio nagelaten vastigheden ten name van Tjia Thay Tjong belmoren te worden overgeschreven;

dat, heeft deze overschrijving plaats, het geen twyfel lijdt, dat de aanspraken en rechten van requestranten en van de overige inedepretendenten op den boedel van wylen Tan Bie Nio voor een goed deel illisoir zullen worden;