is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Sernarang (tweede kamer) gewezen en op den 2den Mei 1895 uitgesproken vonnis, waarbij met ontvangst van het appèl en vernietiging van het vonnis, waarvan appèl, is verklaard, dat de aan beklaagde The Ing Hok ten laste gelegde feiten noch misdrijf noch overtreding opleveren en hij te dier zake van alle rechtsvervolging is ontslagen, met verwijzing van den Lande in de kosten van het geding in beide instantiën gevallen, met last tot teruggave van de als stukken van overtuiging gediend hebbende koffie aan den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij den Landraad te Ambarawa, na verloop van acht dagen, nadat dat vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan;

Gezien het afschrift der acte waaruit blijkt, dat de SubstituutOfficier van Justitie bij den Raad van Justitie te Sernarang op den 4en Mei daaraanvolgende ter griffie van genoemden Raad is verschenen en verklaard heeft cassatie aan te teekenen tegen dat vonnis, zoomede het relaas van beteekening daarvan aan den beklaagde The Ing Hok op den 7den daaraanvolgende ;

Gezien de door den Substituut-Officier voornoemd op den llden Mei 1895 ter griffie van meermelden Raad ingediende memorie van cassatie;

Gelezen de door den Proeureur-Generaal genomen conclusie, gedagteekend 26 Mei 1895, strekkende, dat het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, in cassatie rechtdoende, het in hooger beroep gewezen vonnis van den Raad van Justitie te Sernarang op 2 Mei 1895, in de overtredingzaak van The Ing Hok uitgesproken, zal vernietigen, en voorts doende wat voormelde Raad had behooren te doen: het vonnis van den Landraad te Ambarawa op 19 Februari 1895 tegen voornoemden beklaagde gewezen en uitgesproken zal verbeteren; dezen ter zake der hem ten laste gelegde en wettig bewezen feiten zal schuldig verklaren aan onwettig bezit van koffie en overigens dat vonnis zal bekrachtigen, met veroordeeling van den beklaagde in de kosten van het geding in de drie instantiën;