is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIË,

Gelezen het vonnis van den Raad van Justitie te Batavia van 15 Juni 1895, waarbij de beklaagde Leonard, AdolfFransz is sehuldig verklaart aan het misdrijf van „het moedwillig „toebrengen van een slag, geene ziekte of onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid van meer dan twintig dagen ten gevolge gehad „hebbende, onder verzachtende omstandigheden" en deswege veroordeeld tot de straf van gevangenis voor den tijd van drie dagen en met veroordeeling van hem in de kosten van het geding;

Gelet op de aanteekening van appèl door den SubstituutOfficier van Justitie bij den Raad van Justitie te Batavia op den lsten Juli 1895. derhalve binnen den door de wet voorgeschreven termijn, tegen dat vonnis gedaan;

Gehoord de voorlezing van het requisitoir van dagvaarding en het relaas van beteekening daarvan;

Gehoord het rapport van den Raadsheer Mr. W. J. Essers;

Nog gehoord de voorlezing der verklaringen van de in eersten aanleg gehoorde getuigen;

Gehoord den beklaagde in zijne verdediging;

Mede gehoord den Advocaat-Generaal Mr. W. C. van Benthem Jutting in zijne namens den Procureur-Generaal ter terechtzitting genómen requisitoir daartoe strekkende, dat het Hof, met ontvangst van het appèl, zal verbeteren het vonnis waarvan appèl, den beklaagde, thans geappelleerde, zal schuldig verklaren „aan het moedwillig toebrengen van een slag aan een beambte van „een stoomtramweg, in de uitoefening zijner bediening, onder „verzachtende omstandigheden gepleegd" en overigens het vonnis zal bekrachtigen, met veroordeeling van den geappelleerde in de kosten dezer appellatoire instantie;

Gezien de stukken;

O. dat de eerste rechter, op grond der wettige bewijsmiddelen in het vonnis vermeld, te recht eene schuldig verklaring en veroordeeling tegen den beklaagde uitgesproken, doch het door hem misdrevene niet naar behooren omschreven heeft;