is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verhouding, die er steeds tusschen ons bestaan heeft, Mr. Stibbe, van de collegebanken af tot op dit plechtig oogenblik, moge een waarborg zijn voor de goede verstandhouding, die tusschen ons als hoogste rechterlijke ambtenaren bestaan moet tot krachtige samenwerking, waar het geldt de hoogste belangen van staat en ingezetenen, de handhaving en bevordering van recht.

En hiermede verklaar ik dat Mr. A. Stibbe Lzn. is geïnstalleerd als president der beide Hooge Gerechtshoven in Ned.-Indië.

Vervolgens nam de Advocaat-Generaal Mr. W. C. van Benthem Jutting het woord en zeide:

Ed. H. A. Hr. Pres.

Ook het O. M., dat ik tengevolge van het aftreden van den P. G. en de afwezigheid van mijn oudsten ambtgenoot de eer heb thans te vertegenwoordigen, heeft zich zeer verheugd, dat de hoogste rechterlijke waardigheid aan uwe handen is toevertrouwd.

De tijd, gedurende welken U tijdelijk aan het hoofd van het parket in N. I. hebt gestaan, is zeker voldoende geweest om U met de behoeften van het O. M. in N. I. bekend te maken en 0111 U de overtuiging te schenken, welke moeilijke taak het O. M. zoowel hier te Batavia als elders dikwijls te vervullen heeft bij de geringe hulpmiddelen, die het daarbij ten dienste staan.

Het zij mij dan ook vergund 0111 bij de verzekering, die ik U hierbij geef, dat de ambtenaren van het O. M., zoo dikwijls de rechter hunne voorlichting vraagt, zich beijveren om die voorlichting naar hun beste weten te verschaffen, U tevens te verzoeken bij de beoordeeling daarvan met de krachten van het O. M. rekening te willen houden.

Zooals door den Wd. President is gememoreerd, was een der verdiensten van Uw ambtsvoorganger dat hij naar zijne overtuiging pal stond waar het de belangen van de rechterlijke macht en hare leden gold. Die taak is thans aan U opgedragen. Uw verleden geeft waarborg dat wij niet te vergeefs daarop vertrouwen. Ik behoef dus geen beroep te doen op Uw steun,