is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijftig cents, cn zulks tot voldocnirg van bet saldo, dat dc gerendeerde ter zake van de aan den rendant ten verkoop toegezonden partijen rijst van den rendant te vorderen had:

zoodat in de eerste plaats dient te worden nagegaan of de rendant, thans appellant, in dat bewijs is geslaagd;

O. dat door de verklaringen der op verzoek van rendant gehoorde getu'gen Aboe, Tan Sioe Eng en Tan Tjoey, daargelaten de betrouwbaarheid dier personen, geenszins het wettig bewijs is geleverd, dat de rendant, den in het geding overgelegden brief door zijn zoon Tan Goan Tjoa heeft doen schrijven en e : gcnhand'g van zijn merk (tjap) heeft voorzien en dat genoemde Tan Goan Tjoa daarna op dien brief te Batavia van gerendeerde eene som van f 1410.84 voor zijn vader heeft ontvangen:

dat verder de Baad van Justitie te reeht heeft aangenomen, dat het gehouden getuigenverhoor de betwiste uitgaafpost van f 75.50 evenmin wettig heeft bewezen;

dat appellant wel beweert, dat, aangezien de rendant wel eens meer bij gerendeerde door anderen geld heeft doen ontvangen, onder andere ook door zijne vrouw, dit een vermoeden zoude daarstellen ten gunste van het door hem gesteld feit, dat de rendant ook tot de ontvangst van deze twee posten respectievelijk aan zijn zoon Tan Goan Tjoa en aan zijn vrouw Njonja Hoewe volmacht zoude hebben gegeven;

dat die bewering echter niet kan opgaan omdat uit het feit, dat iemand hem verschuldigde gelden wel eens door anderen heeft laten innen, nog volstrekt niet de gevolgtrekking mag worden afgeleid dat zulks steeds en zonder uitzondering ook later heeft plaats gehad;

O. dat de Baad van Justitie derhalve te recht de rekenirg met de beide uitgaafposten van /' 1410.84 en f 75.50 heeft verminderd;

O. dat dit echter ten onrechte is geschied met de-overige betwiste zes kleinere uitgaafposten op de rekening voorkomende op den Oen December 1892 en 13 cn 16 Januari 1893 hierboven gespecificeerd;