is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beteekening des morgens te 9 ure buiten concurrentie van gedaagde in privé of kwaliteit aan eischer of iemand van zijnentwege worde uitgegeven eene tweede grosse der hyphotheek-acten op 2 Mei 1863 respectievelijk sub nummers 1 en 2 voor den Resident van Riouw, bijgestaan door den Secretaris van dat gewest verleden, met aanteekening dat de uitgifte geschiedt krachtens dit vonnis, gezegden bewaarder is gelast om vorenbedoelde uitgifte te doen, waardoor hij wettelijk zal zijn bevrijd, dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard niettegenstaande hooger beroep of cassatie onder borgtocht en de gedaagde in privé en in kwaliteit voorschreven in de kosten van het geding is veroordeeld;

En wijders:

O. dat de gedaagde en de boven sub n gemelde Chinees Oei Bok Soei, in zijn privé en in zijn daarbij opgegeven kwaliteit, zich met dit vonnis bezwaard gevoelende, bij exploit van den 30sten April 1894 den eischer en bij exploit van den 21sten Mei daaraanvolgende hunne medegedaagden sub b, eend voor het Hof hebben geroepen ter behandeling dezer zaak in hooger beroep; dat daarop tegen deze laatsten bij hun niet verschijnen verstek is verleend, en nadat zij andermaal waren gedagvaard doch weder niet waren gecompareerd, het vonnis, waarvan appèl, door de appellanten bij conclusie van eisch in appèl in den breede is bestreden en is geconcludeerd: dat het den Ilove moge behagen te ontvangen het appèl, te niet te doen het vonnis door den Raad van Justitie te Batavia (Eerste Kamer) op den 16en Februari 1894 tusschen partijen gewezen, waarvan appèl en doende wat de eerste rechter had behooren te doen, alsnog den gein timeerde Tan Boen Tjan, eerst eischer, zoowel met zijn verzoek tot uitreiking van tweede grossen als met zijnen bij introductief exploit van dagvaarding ingestelden eisch en genomen conclusiën niet ontvankelijk te verklaren, immers en in allen gevalle hem een en ander te ontzeggen, met veroordeeling van den geintimeerde Tan Boen Tjan in de kosten der beide instantiën;

LXV. 15