is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wijders ten principale:

Bekrachtigt het vonnis a quo.

Veroordeelt appellant in de kosten der appellatoire instantie.

Zitting van 4 September 1895. Voorzitter: als voren.

Zegelrecht. — Kostelooze procedure in hooger beroep. — Certificaat van onvermogen.

Noch het afschrift van de aanteekening van hooger beroep bij den Griffier van den Landraad noch het schriftelijk bewijs van de kennisgeving dier aanteekening aan de 'wederpartij is vrijgesteld van zegel.

De wetgever heeft wel geregeld hoe een Inlander in eerste instantie vergunning om kosteloos te procedeeren van den Landraad kan erlangen, doch niet hoe hij in hooger beroep daartoe kan geraken, daar als zeker kan worden aangenomen, dat de in de Burg. llechtsv. voor de liaden van Justitie op Java enz. voorkomende voorschriften in dat geval niet van toepassing zijn.

De appellant kan niet, volstaan met de overlegging slechts van een certificaat van onvermogen, uitgereikt door het hoofd van plaatselijk bestuur, indien hij voor het eerst in hooger beroep pro deo procedure noodig heeft.

Hadjie Abdurachman, wonende in de kampong Kaoemanlor, district, regentschap en residentie Tegal, gedaagde, thans appellant,

contra

Sech Salah l>in Ali Albakri, handelaar, wonende in de arabisciie wijk ter hoofdplaats Tega), eischer, thans geappelleerde.

DE RAAD VAN JUSTITIE TE SEMARANG,

Gezien de stukken:

Ten aanzien der daadzaken: Overnemende hetgeen dienaangaande voorkomt in het vonnis

LXV. 17