is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a quo, namelijk het vonnis van den Landraad te Tegal, ddo. 22 December 1894 No. 159, gewezen in zake Sech Salah bin Ali Albakri, als eischer, contra Hadjie Abdurachman, als gedaagde, waarbij aan den eischer de eisch is toegewezen en mitsdien de gedaagde is veroordeeld cm tegen of na terugontvangst van het ten processe bedoelde huis aan eischer tegen behoorlijk kwijtingsbewijs te betalen de som van f 1900.—(een duizend negen honderd gulden) en tevens om de kosten van het geding te betalen begroot op f 7.50 (zeven gulden vijftig cents); dit vonnis is uitvoerbaar verklaard bij voorraad niettegenstaande hooger beroep of cassatie;

het op den 12en November 1894 door den deurwaarder Bloemhard, bijgestaan door den buitengewoon Substituut-Griffier F. W. Masius, op de goederen van gedaagde gelegd beslag is verklaard nietig en van onwaarde — en die deurwaarder en die Griffier in de kosten van het gelegd beslag zijn veroordeeld, begroot op f 21.— (een en twintig gulden);

En wijders:

O. dat gedaagde van dat vonnis appèl heeft aangeteekend bij den Griffier van den Landraad den 24sten December 1894, van welke aanteekening een afschrift bij de stukken is gevoegd, hetwelk is geschreven op ongezegeld papier, krachtens, gelijk daarop staat aangeteekend, een certificaat van onvermogen afgegeven door den Resident van Tegal, ddo. 3 Januari 1895, terwijl van het doen der aanteekening kennis is gegeven aan den eischer bij exploit van den deurwaarder J. J. Bloemhard, ddo. 18 Januari 1895, ook geschreven op ongezegeld papier, in welks hoek bovenaan staan vermeld de woorden ,.pro deo";

O. dat de inzending der stukken bij den Raad heeft plaats gehad bij missives van den Griffier van den rechter a quo ddo. 19 Januari 1895 No. 55, 22 Januari 1895 No. 60 en 29 Maart 1895 No. 248;

O. dat appellant een op behoorlijk gezegeld papier geschreven memorie van appèl heeft ingediend, waarachter voorkomt een exploit van deurwaarder Bloemhard houdende beteekening