is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, waar de Weeskamer alzoo al de inkomende gelden op hare kwitantie ontvangt, liet geheel in den haak is, dat zij ook ontvangt en int de in geld door de gedaagde uitbetaalde termijnen van het pensioen;

dat niet ingezien wordt, dat dit geld een ander karakter draagt dan elk ander geld, dat den failliet toekomt en dan ook door den eischer ten onrechte beroep wordt gedaan op de bepalingen van het pensioenreglement van Staatsblad 1881 No. 142 ten betooge, dat dit geld zou zijn onvervreemdbaar;

dat daar wel gezegd wordt, dat „pensioen" is onvervreemdbaar, daarover door den gefailleerde niet kan worden beschikt,- en dit niet kan worden beleend of verpand, doch daaruit juist bljjkt, dat met dat woord „pensioen" niet anders kan bedoeld wezen dan „het recht" op pensioen en niet de termijnen in baar geld, welke krachtens dat recht ontvangen worden;

dat over dit geld wel kan en moet worden beschikt, wjjl anders de gepensioneerde daarvan al heel weinig genot zou hebben;

dat juist omdat „het recht" zelf niet mag worden vervreemd, verpand of beleend, het noodig was te bepalen, dat geen onherroepelijke volmachten tot inning van het pensioen mogen worden afgegeven:

dat echter de uitbetaling van eenige termijnen van pensioen aan de Weeskamer, als beheerende eischers vermogen, volstrekt niets heeft van een vervreemding, beleening of verpanding van het „recht" op pensioen, veel minder van een daarop gelegd beslag en derhalve het beroep op het pensioenreglement ten eenenmale is oiseus;

dat al ware dit anders, dan nog tusschen partijen vaststaat en door de bij deze conclusie overgelegde bescheiden bewezen wordt, dat de Weeskamer als curatrice in eischers faillissement bij exploit van 1 Februari 1893 de Regeering voor Uwen Hove gedagvaard heeft om bij arrest veroordeeld te worden aan de kamer uit te betalen een bedrag van f 510.30, zijnde de aan eischer over de maanden November 1892 tot en met Februari